POZVÁNKA NA PŘEHLÍDKU SLEZSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

V galerii pod odkazem http://farnoststonava.tode.cz/galerie-stonava/triduum-sacrum-ve-stonave-a-loukach/ naleznete fotogalerii s titulkem: Triduum sacrum ve Stonavě a Loukách.

POŘAD BOHOSLUŽEB STONAVA

OBNOVA FARNÍ KAPLIČKY

Po 12 letech od vysvěcení naší farní kaple, umístěné v budově stonavské fary, proběhla její rekonstrukce obnášející obnovu její výmalby. Kaple získala nový vzhled díky uměleckým výmalbám a také díky instalovanému novému osvětlení. Na svátek Povýšení svatého Kříže byla kaple slavnostně otevřena při slavnostní mši. Děkujeme všem podporovatelům všech děl napomáhajícím chodu naší farnosti! Dále Vás chceme informovat, že mše svaté v naší kapli jsou pravidelně slouženy ve středy a pátky v 17 hodin. Srdečně Vás zveme k prožívání těchto chvil v naší kapli.

O rekonstrukci si můžete také přečíst zde: https://glos.live/Wiadomosci/d/stonawa_piekno_dla_boga_przepych_dla_czlowieka/2352, nebo zde: https://www.doo.cz/posledni-zpravy/5777-poute-ke-sv-mari-magdalene-obnova-interieru-chramu-v-kuncicich-pod-ondrejnikem-i-kaple-ve-stonave.html

FOTORELACE – ŽEHNÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 1. 8. 2021

FOTORELACE – STONAVSKÁ POUŤ 25. 7. 2021

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW STONAWA

PROSBA O POMOC

Vzhledem k situaci pandemie prosím všechny o finanční dary na provoz našich kostelů.
Pán Bůh zaplať!

KOSTEL STONAVA: Číslo účtu: 115-470110247/0100
KOSTEL LOUKY: Číslo účtu: 115- 470520297/0100

DĚKUJÍ ZA POCHOPENÍ!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW STONAWA

DOŽÍNKY V LOUKÁCH 13. 9. 2020 A POŽEHNÁNÍ NOVÉHO LUSTRU

Představujeme fotografie z dožínek v Loukách ve Stonavě. Během dožínkové mše svaté v Loukách (13. 9.) byl vysvěcen nový lustr financovaný farníky a dobrodinci kostela v Loukách. Všem, kdo umožnili zakoupit nový lustr, srdečné „Bůh vám zaplať“.

DOŽÍNKY VE STONAVĚ 20. 9. 2020 A STONAVSKÝ KRMÁŠ 110. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

O týden později se ve Stonavě konaly tradiční stonavské dožínky a 110. výročí zasvěcení kostela. Během slavnostního „Te Deum“ jsme poděkovali za dar chrámu, který byl vysvěcen 18. září 1910 knížetem – biskupem vratislavské diecéze kardinálem Georgem von Koppem. Po mši byly položeny květiny na hrob stavitele kostela – kněze děkana Franciszka Krzystka.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW STONAWA

NOVÉ OSVĚTLENÍ FASÁDY KOSTELA V LOUKÁCH

Na začátku roku 2020 bylo pořízeno nové osvětlení kostela v Loukách. Teď náš kostel je viditelný z každé strany vjezdu do Louk. Poděkování patří Magistrátu Města Karviné a také naším dobrodincům. DĚKUJEME!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW STONAWA

GALERIE

VIDEO

VIDEO 2

I. VÝROČÍ TRAGICKÉ SMRTÍ HORNÍKŮ
V DOLE ČSM STONAVA


ČÍST VÍCE

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW STONAWA

Slavnostní předání daru na opravu našeho kostela. Rezidence velvyslance USA, Praha 20. listopadu 2019

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW STONAWA

DALŠÍ ETAPA OPRAV STONAVSKÉ FARY

Stav ke dni 17.7.2019

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW STONAWA

ŽÁDOST O POMOC PŘI RENOVACI STONAVSKÉ FARY

Drazí bratři a sestry, lidé dobré vůle, občané Stonavy!

obracím se na Vás a prosbou o pomoc při obnově vnějšího vzhledu naší fary. V havarijním stavu je celý okapový systém, fasáda potřebuje nátěr, navíc okolí naší fary /např. hospodářská budova/ neodpovídá povaze místa, tedy tomu, že se jedná o farní úřad. Budova fary je velká a již poměrně hodně pamatuje, vyžaduje opravy, z čehož pramení vysoké náklady. Naše farnost si s tím mu sí poradit sama. Často býváme spojování s tím, že jsme součástí bohaté obce, nicméně tíže oprav památkově chráněného kostela a fary spočívá již několik let na našich bedrech. Jsme tedy nuceni hledat pomoc u všech lidí dobré vůle a u organizací, které nám mohou a chtějí pomoci. Jednou z forem pomoci je veřejná sbírka. Budeme Vám vděční za každý dar, díky kterému budeme moci zachovat krásu dědictví našich otců i pro další generace.

S projevy vděčnosti a s úctou
P. Roland Manowski, stonavský farář

Svůj dar můžete zaslat na bankovní účet, který byl pro účely veřejné sbírky zřízen:

115-8852980287/0100

Veřejná sbírka je v souladu se zákonem schválena KÚ MSK pod číslem MSK 41028/2019; VŽ/7422/2019/Bar ze dne 22. 3. 2019

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW STONAWA

Galerie – Farní pouť  2019

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW STONAWA

SV. KRYŠTOF PATRON ŘIDIČŮ

Posvěcení aut neděle 28. 7. 2019

Louky v 8. 30 hod.
Stonava v 10. 00 hod.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW STONAWA

DALŠÍ ETAPA OPRAV STONAVSKÉ FARY

Stav ke dni 13.6.2019

Nabízíme ke zhlédnutí pár fotek z další etapy oprav naší fary. Opravujeme plot, stříšku nad vchodem a chodník. Dobrodincům „Pán Bůh zaplať!“.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW STONAWA

I. VÝROČÍ TRAGICKÉ SMRTÍ HORNÍKŮ
V DOLE ČSM STONAVA

Tímto si dovolujeme vám sdělit, že slavnosti spojené s prvním výročím tragické smrti horníků – dne 20. prosince 2018 – se budou v naší farnosti konat v neděli 1. prosince 2019 v 10 h při "barborkovské" Mši svaté. Na tuto bohoslužbu srdečně zvu vedení OKD, ředitele šachet, všechny horníky a členy kroužků krojovaných horníků, ale především rodiny zemřelých horníků. Oslavy budou mít vyloženě církevní charakter.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW STONAWA

NOVÉ ZAŘÍZENÍ K OVLÁDANÍ ZVONŮ

Dnes jsme nainstalovali nové bezdrátové zařízení k ovládaní naších zvonů. Budeme moci ovládat zvony na dálku např. z fary nebo hřbitova. Jako vždycky „Pán Bůh zaplať” našim dobrodincům!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW STONAWA


DŮSTOJNÝ PÁN
P. STANISLAV JOCHYMEK
1938 – 2019

DLOUHOLETÝ STONAVSKÝ FARÁŘ
V LÉTECH 1987 – 2004 A 2005 – 2007

STONAVSKÁ FARNOST DĚKUJE,
AŤ ODPOČÍVÁ V POKOJI…

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW STONAWA

VÝMĚNA SVODŮ DEŠŤOVÉ VODY

Ve čtvrtek 21. března 2019 byly zahájeny práce na kompletní výměně okapů po celém obvodu stonavské fary. Výměnu si vyžadoval zhoršený stav dosavadních svodových zařízení. Budova stonavské fary pochopitelně také získá díky výměně důstojnější a reprezentativnější vzhled.

Prosíme o pomoc a všem dárcům vyjadřujeme náš upřímný dík!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW STONAWA

ČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ KOSTELA

V sobotu 16. března byly provedené práce spojené s údržbou dešťových svodů našeho kostela. Jelikož se kostel nachází mezi stromy, tak listí, které padá ze stromů a ucpává svody. Celou práci vykonali naši stonavští hasiči ve spolupráci se svými kolegy z Těrlicka. Jelikož naše obec nesouhlasila s provedením této akce v rámci hasičského cvičení, práce byla provedená soukromě. Našim hasičům děkujeme za službu, kterou vykonali nejenom pro stonavský kostel, který je kulturní památkou a dominantou obce, ale také pro širokou veřejnost občanů Stonavy a našich hostů.

HASIČE A JEJICH RODINY SVĚŘUJEME POD OCHRANU SV. FLORIÁNA

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW STONAWA

ZAHÁJENÍ PRACÍ SPOJENÝCH S OPRAVOU STONAVSKÉ FARY

V pondělí 11.března 2019 nám byly dovezeny kamenné desky, které budou umístěny na opravené fasádě naší fary. Ty vyrobila firma „Kamenictví Farana“, která má své sídlo v polském Skoczowie a pro naší republiku v Českém Těšíně.  Na těchto deskách jsou vyryty nápisy v českém i polském jazyce s informací o farním úřadě. Celek zdobí erby naší farnosti.  Jedna z nich, která bude umístěna nad vchodem do budovy, nese latinský nápis: „SOLI DEO HONOR ET GLORIA” (v překladu:  „Samotnému Bohu budiž čest a chvála”). Další dvě menší desky jsou opatřeny latinskými jmény apoštolů sv. Petra a sv. Pavla a budou na fasádě umístěny společně s plastikami těchto světců. Tyto plastiky pořídíme v druhé etapě oprav fasády a budou umístěny v průčelí fary po bocích.

Prosíme o pomoc a všem dárcům vyjadřujeme náš upřímný dík!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW STONAWA

Ekumenickou pobožnost ke 100. výročí sedmidenní války o těšínské Slezsko sloužil 26. 1. ve Stonavě P. Roland Manowski-Słomka. Na území si po konci první světové války dělaly nárok Československo i Polsko. Oběti války, která rozhodla, na kterých částech Těšínska se dnes mluví česky a na kterých polsky, přišli uctít státní činitelé a občané obou zemí do kostela Máří Magdalény. Po bohoslužbě se odebrali na místní hřbitov, kde položili věnce na hroby padlých vojáků. Při týden trvajících bojích zemřelo na obou stranách přes 140 vojáků.

FOTOGALERIE ZDE

O události napsali také:
www.doo.cz
www.tvp.info
www.glos.live
www.zwrot.cz

*****

V nejnovějším čísle, prvním v roce 2019 diecezního časopisu „Okno do života ostravsko-opavské diecéze“, na straně 12 se objevil zajímavý článek o životě ve farnostech Stonava a Louky. Doporučujeme četbu. Časopis v tradiční tištěné podobě je možné zakoupit v našich kostelích. Najdete i zde ve formě (.pdf) :

*****

PODĚKOVÁNÍ

Pán Bůh zaplať  všem, kteří se zúčastnili svátečních bohoslužeb za tragický zesnulé horníky na Dole ČSM ve Stonavě. Ať  je jim Pán Bůh věčnou radostí a pozůstalým rodinám útěchou!

Zdař Bůh!

P. Roland Manowski,
farář

*****

Galerie – Mše sv. za +++ horníky dolu ČSM, 24 a 25 prosince 2018 : FOTOGALERIE ZDE

níže internetové odkazy s relacema :
www.nova.cz – VIDEO (od 6min 40s)
www.ostrava.idnes.cz
www.tvn24.pl
www.tvp.info
www.gosc.pl
www.info.wiara.pl

*****

ODKAZ na webové stránky (www.karvinsky.denik.cz)

*****

Kondolence J. Exc. Pána arcibiskupa Wiktora Skworca Metropolity Horního Slezska pro stonavskou farnost :

KLIKNĚTE ZDE

*****


KONDOLENCE

Ve čtvrtek 20. prosince došlo na Dole ČSM – Sever k tragickému neštěstí, při němž zahynulo mnoho horníků. Celá tragedie je umocněna i tím, že k ní došlo v období blížících se Vánoc. Jménem stonavské farnosti si dovoluji vedení dolů , ale především rodinám zahynulých horníků projevit nejhlubší soustrast. Na zahynulé horníky budeme pamatovat v našich modlitbách i v průběhu svátečních bohoslužeb v našem stonavském kostele. Současně informuji, že jsem připraven k jakékoliv duchovní pomoci postiženým rodinám, mohou mne kontaktovat na tel.: +420 732 36 42 47.

S úctou
P. Roland Manowski, farář

*****

NOVINKY

18. listopadu 2018 – V neděli 11. listopadu jsme slavili „krmáš” čili 17. výročí posvěcení kostela sv. Barbory v Loukách. V průběhu slavnostní bohoslužby jsme posvětili 4 nové svícny, které jsou umístěný u tzv. „apoštolských křížů” to je na místě kde biskup v den konsekrace pomazal stěny kostela svatým olejem křížmo. Jsou symbolem vstoupení Boží slávy do nově posvěceného chrámu. Je jich obvyklé 12 nebo v menších kostelích 4. Svíce hoři vždycky v den památky posvěcení kostela. Kostel sv. Barbory v Loukách byl konsekrován J. Exc. Biskupem Františkem Lobkowiczem dne 11. listopadu 2001 r. Naším farníkům a dobrodincům „Pán Bůh zaplať” za dar, díky kterému jsme mohli novými svícny zvelebit náš chrám! FOTOGALERIE ZDE

21. října 2018 – se v naší farnosti konal festival sborového zpěvu „Śląski Trojok“. Našimi hosty bylo mnoho pěveckých sborů z celého Slezska, které zkrášlily nedělní liturgii. Slavnostní Mši svaté předsedal papežský prelát Mons. Prof. Antoni Reginek, proděkan Teologické fakulty Slezské univerzity v Katovicích a současně kaplan Svazu slezských pěveckých sborů.

16. října 2018 – O Slavností sv. Hedviky patronky Slezska a diecéze ostravsko-opavské biskup František Lobkowicz udělil ocenění pro osoby zasloužené v diecézi nebo v Charitě. Za farnost sv. Barbory w Loukách oceněna byla p. Věra Moravčíková.
Níže najdete foto relaci ze slavnosti v ostravské katedrále KLIKNĚTE ZDE

4. října 2018 – Přidali jsme fotografie z Dožínek v Loukách, nezapomeňte se podívat.