NABIDKA POMOCI

V době trvání epidemie nabízím všem starším a nemocným farníkům a také všem potřebujícím svojí pomoc pří nákupu, pořízení léků, duchovní služby atd. Je to konkrétní naplnění jednoho z biblických skutků milosrdenství: „Navštěvovat nemocné”. Zájemce prosíme, aby kontaktovali faráře Rolanda na čísle 732 364 247.

„Cokoliv jste učinili jednomu z nejposlednějších lidí, mně jste učinili“
Mt 25,31-46

*****

UPOZORNĚNÍ: MOŽNOST DOSTÁNÍ ROUŠEK

Farář nabízí roušky lidem, kteří je nemají možnost získat v době trvání epidemie. Roušky, které vytvořily dámy z pečovatelského domu ve Stonavě jsou dostupné na faře. Zájemce prosíme, aby kontaktovali faráře Rolanda na čísle 732 364 247.

*****

Program v Římskokatolické farnosti STONAVA a LOUKY od pondělí 16. března 2020 do odvolání:

 • Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné bohoslužby, společné pobožnosti, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách na území naších farnosti.

 • Jednotlivé mše svaté bude kněz sloužit soukromě bez účasti lidu tento den zadaný mešní úmysl; podle toho, jak byly tyto mše sv. přijaté. Po ukončení nouzového stavu bude ve vhodnou dobu vyhlášena hromadná mše sv., během které budou tyto všechny úmysly ještě jednou přečteny.

 • Vzhledem k výjimečné situaci, mohou věřící farníci posílat svůj finanční dar na provoz a běžné potřeby farnosti na účet:
  FARNOST STONAVA 115-470110247/0100
  FARNOST LOUKY N. OLŠÍ 115-470520297/0100
  Všem případným dárcům: Pán Bůh zaplať!

 • Budeme se snažit, aby vstup do stonavského a louckého kostela byl otevřen po celý den.

 • Ke svátosti smíření /zpovědi/ a k sv. přijímání bude možné přistoupit v individuálních případech po osobní domluvě s farářem, ovšem za podmínek, které zajistí nepřenášení nebezpečného koronaviru.

 • Bude-li to opravdu nutné – navštívím osobně věřící v jejich domově a udělím svátost pomazání nemocných nebo viatikum.

 • Doporučení k pohřbům: Považuji za vhodné rozloučení v úzkém rodinném kruhu u hrobu a zádušní mše svatá může být soukromě bez účasti lidu a po ukončení opatření pak ve společenství farnosti.

 • Nebudou také úřední hodiny ve farní kanceláři. Veškeré dotazy, pastorační a úřední záležitosti, rovněž úmysly na mše sv. na 2. pololetí roku 2020, a vůbec všechny akutní záležitosti je možné nahlásit telefonicky (732 364 247) nebo prostřednictvím e-mailové adresy farnosti (mroland@seznam.cz).

 • Všichni věřící jsou z důvodu mimořádné situace dispenzováni (omluveni) od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné a doporučuje se sledovat ve sdělovacích prostředcích (např. TV NOE, TV LUX, Radio Proglas, Radio Maryja, TVP1, TVP2) a slavit den Páně (neděli) v rodinném kruhu (např. četbou biblických čtení dané neděle nebo dne uvedených v Katolickém týdeníku, mobilní aplikaci anebo stolním katolickém kalendáři).

 • „Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 h v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.“ (Z prohlášení ČBK 12. března 2020). Bude nám o tomto připomínat zvon našeho kostela vždy ve 20. 00 hod.
 • Drodzy Parafianie! Znajdujemy się w cięzkiej i niezwykłej sytuacji. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcam do śpiewania suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”

  Szczęść Boże!

  P. Roland Manowski-Słomka, farář

  Stonava, farní úřad, 16. 3. 2020

  *****

  NOVÉ OSVĚTLENÍ FASÁDY KOSTELA V LOUKÁCH

  Na začátku roku 2020 bylo pořízeno nové osvětlení kostela v Loukách. Teď náš kostel je viditelný z každé strany vjezdu do Louk. Poděkování patří Magistrátu Města Karviné a také naším dobrodincům. DĚKUJEME!

  *****

  GALERIE

  VIDEO

  VIDEO 2

  I. VÝROČÍ TRAGICKÉ SMRTÍ HORNÍKŮ
  V DOLE ČSM STONAVA


  ČÍST VÍCE

  *****

  Slavnostní předání daru na opravu našeho kostela. Rezidence velvyslance USA, Praha 20. listopadu 2019

  *****

  DALŠÍ ETAPA OPRAV STONAVSKÉ FARY

  Stav ke dni 17.7.2019

  *****

  ŽÁDOST O POMOC PŘI RENOVACI STONAVSKÉ FARY

  Drazí bratři a sestry, lidé dobré vůle, občané Stonavy!

  obracím se na Vás a prosbou o pomoc při obnově vnějšího vzhledu naší fary. V havarijním stavu je celý okapový systém, fasáda potřebuje nátěr, navíc okolí naší fary /např. hospodářská budova/ neodpovídá povaze místa, tedy tomu, že se jedná o farní úřad. Budova fary je velká a již poměrně hodně pamatuje, vyžaduje opravy, z čehož pramení vysoké náklady. Naše farnost si s tím mu sí poradit sama. Často býváme spojování s tím, že jsme součástí bohaté obce, nicméně tíže oprav památkově chráněného kostela a fary spočívá již několik let na našich bedrech. Jsme tedy nuceni hledat pomoc u všech lidí dobré vůle a u organizací, které nám mohou a chtějí pomoci. Jednou z forem pomoci je veřejná sbírka. Budeme Vám vděční za každý dar, díky kterému budeme moci zachovat krásu dědictví našich otců i pro další generace.

  S projevy vděčnosti a s úctou
  P. Roland Manowski, stonavský farář

  Svůj dar můžete zaslat na bankovní účet, který byl pro účely veřejné sbírky zřízen:

  115-8852980287/0100

  Veřejná sbírka je v souladu se zákonem schválena KÚ MSK pod číslem MSK 41028/2019; VŽ/7422/2019/Bar ze dne 22. 3. 2019

  *****

  Galerie – Farní pouť  2019

  *****

  SV. KRYŠTOF PATRON ŘIDIČŮ

  Posvěcení aut neděle 28. 7. 2019

  Louky v 8. 30 hod.
  Stonava v 10. 00 hod.

  *****

  DALŠÍ ETAPA OPRAV STONAVSKÉ FARY

  Stav ke dni 13.6.2019

  Nabízíme ke zhlédnutí pár fotek z další etapy oprav naší fary. Opravujeme plot, stříšku nad vchodem a chodník. Dobrodincům „Pán Bůh zaplať!“.

  *****

  I. VÝROČÍ TRAGICKÉ SMRTÍ HORNÍKŮ
  V DOLE ČSM STONAVA

  Tímto si dovolujeme vám sdělit, že slavnosti spojené s prvním výročím tragické smrti horníků – dne 20. prosince 2018 – se budou v naší farnosti konat v neděli 1. prosince 2019 v 10 h při "barborkovské" Mši svaté. Na tuto bohoslužbu srdečně zvu vedení OKD, ředitele šachet, všechny horníky a členy kroužků krojovaných horníků, ale především rodiny zemřelých horníků. Oslavy budou mít vyloženě církevní charakter.

  *****

  NOVÉ ZAŘÍZENÍ K OVLÁDANÍ ZVONŮ

  Dnes jsme nainstalovali nové bezdrátové zařízení k ovládaní naších zvonů. Budeme moci ovládat zvony na dálku např. z fary nebo hřbitova. Jako vždycky „Pán Bůh zaplať” našim dobrodincům!

  *****


  DŮSTOJNÝ PÁN
  P. STANISLAV JOCHYMEK
  1938 – 2019

  DLOUHOLETÝ STONAVSKÝ FARÁŘ
  V LÉTECH 1987 – 2004 A 2005 – 2007

  STONAVSKÁ FARNOST DĚKUJE,
  AŤ ODPOČÍVÁ V POKOJI…

  *****

  VÝMĚNA SVODŮ DEŠŤOVÉ VODY

  Ve čtvrtek 21. března 2019 byly zahájeny práce na kompletní výměně okapů po celém obvodu stonavské fary. Výměnu si vyžadoval zhoršený stav dosavadních svodových zařízení. Budova stonavské fary pochopitelně také získá díky výměně důstojnější a reprezentativnější vzhled.

  Prosíme o pomoc a všem dárcům vyjadřujeme náš upřímný dík!

  *****

  ČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ KOSTELA

  V sobotu 16. března byly provedené práce spojené s údržbou dešťových svodů našeho kostela. Jelikož se kostel nachází mezi stromy, tak listí, které padá ze stromů a ucpává svody. Celou práci vykonali naši stonavští hasiči ve spolupráci se svými kolegy z Těrlicka. Jelikož naše obec nesouhlasila s provedením této akce v rámci hasičského cvičení, práce byla provedená soukromě. Našim hasičům děkujeme za službu, kterou vykonali nejenom pro stonavský kostel, který je kulturní památkou a dominantou obce, ale také pro širokou veřejnost občanů Stonavy a našich hostů.

  HASIČE A JEJICH RODINY SVĚŘUJEME POD OCHRANU SV. FLORIÁNA

  *****

  ZAHÁJENÍ PRACÍ SPOJENÝCH S OPRAVOU STONAVSKÉ FARY

  V pondělí 11.března 2019 nám byly dovezeny kamenné desky, které budou umístěny na opravené fasádě naší fary. Ty vyrobila firma „Kamenictví Farana“, která má své sídlo v polském Skoczowie a pro naší republiku v Českém Těšíně.  Na těchto deskách jsou vyryty nápisy v českém i polském jazyce s informací o farním úřadě. Celek zdobí erby naší farnosti.  Jedna z nich, která bude umístěna nad vchodem do budovy, nese latinský nápis: „SOLI DEO HONOR ET GLORIA” (v překladu:  „Samotnému Bohu budiž čest a chvála”). Další dvě menší desky jsou opatřeny latinskými jmény apoštolů sv. Petra a sv. Pavla a budou na fasádě umístěny společně s plastikami těchto světců. Tyto plastiky pořídíme v druhé etapě oprav fasády a budou umístěny v průčelí fary po bocích.

  Prosíme o pomoc a všem dárcům vyjadřujeme náš upřímný dík!

  *****

  Ekumenickou pobožnost ke 100. výročí sedmidenní války o těšínské Slezsko sloužil 26. 1. ve Stonavě P. Roland Manowski-Słomka. Na území si po konci první světové války dělaly nárok Československo i Polsko. Oběti války, která rozhodla, na kterých částech Těšínska se dnes mluví česky a na kterých polsky, přišli uctít státní činitelé a občané obou zemí do kostela Máří Magdalény. Po bohoslužbě se odebrali na místní hřbitov, kde položili věnce na hroby padlých vojáků. Při týden trvajících bojích zemřelo na obou stranách přes 140 vojáků.

  FOTOGALERIE ZDE

  O události napsali také:
  www.doo.cz
  www.tvp.info
  www.glos.live
  www.zwrot.cz

  *****

  V nejnovějším čísle, prvním v roce 2019 diecezního časopisu „Okno do života ostravsko-opavské diecéze“, na straně 12 se objevil zajímavý článek o životě ve farnostech Stonava a Louky. Doporučujeme četbu. Časopis v tradiční tištěné podobě je možné zakoupit v našich kostelích. Najdete i zde ve formě (.pdf) :

  *****

  PODĚKOVÁNÍ

  Pán Bůh zaplať  všem, kteří se zúčastnili svátečních bohoslužeb za tragický zesnulé horníky na Dole ČSM ve Stonavě. Ať  je jim Pán Bůh věčnou radostí a pozůstalým rodinám útěchou!

  Zdař Bůh!

  P. Roland Manowski,
  farář

  *****

  Galerie – Mše sv. za +++ horníky dolu ČSM, 24 a 25 prosince 2018 : FOTOGALERIE ZDE

  níže internetové odkazy s relacema :
  www.nova.cz – VIDEO (od 6min 40s)
  www.ostrava.idnes.cz
  www.tvn24.pl
  www.tvp.info
  www.gosc.pl
  www.info.wiara.pl

  *****

  ODKAZ na webové stránky (www.karvinsky.denik.cz)

  *****

  Kondolence J. Exc. Pána arcibiskupa Wiktora Skworca Metropolity Horního Slezska pro stonavskou farnost :

  KLIKNĚTE ZDE

  *****


  KONDOLENCE

  Ve čtvrtek 20. prosince došlo na Dole ČSM – Sever k tragickému neštěstí, při němž zahynulo mnoho horníků. Celá tragedie je umocněna i tím, že k ní došlo v období blížících se Vánoc. Jménem stonavské farnosti si dovoluji vedení dolů , ale především rodinám zahynulých horníků projevit nejhlubší soustrast. Na zahynulé horníky budeme pamatovat v našich modlitbách i v průběhu svátečních bohoslužeb v našem stonavském kostele. Současně informuji, že jsem připraven k jakékoliv duchovní pomoci postiženým rodinám, mohou mne kontaktovat na tel.: +420 732 36 42 47.

  S úctou
  P. Roland Manowski, farář

  *****

  NOVINKY

  18. listopadu 2018 – V neděli 11. listopadu jsme slavili „krmáš” čili 17. výročí posvěcení kostela sv. Barbory v Loukách. V průběhu slavnostní bohoslužby jsme posvětili 4 nové svícny, které jsou umístěný u tzv. „apoštolských křížů” to je na místě kde biskup v den konsekrace pomazal stěny kostela svatým olejem křížmo. Jsou symbolem vstoupení Boží slávy do nově posvěceného chrámu. Je jich obvyklé 12 nebo v menších kostelích 4. Svíce hoři vždycky v den památky posvěcení kostela. Kostel sv. Barbory v Loukách byl konsekrován J. Exc. Biskupem Františkem Lobkowiczem dne 11. listopadu 2001 r. Naším farníkům a dobrodincům „Pán Bůh zaplať” za dar, díky kterému jsme mohli novými svícny zvelebit náš chrám! FOTOGALERIE ZDE

  21. října 2018 – se v naší farnosti konal festival sborového zpěvu „Śląski Trojok“. Našimi hosty bylo mnoho pěveckých sborů z celého Slezska, které zkrášlily nedělní liturgii. Slavnostní Mši svaté předsedal papežský prelát Mons. Prof. Antoni Reginek, proděkan Teologické fakulty Slezské univerzity v Katovicích a současně kaplan Svazu slezských pěveckých sborů.

  16. října 2018 – O Slavností sv. Hedviky patronky Slezska a diecéze ostravsko-opavské biskup František Lobkowicz udělil ocenění pro osoby zasloužené v diecézi nebo v Charitě. Za farnost sv. Barbory w Loukách oceněna byla p. Věra Moravčíková.
  Níže najdete foto relaci ze slavnosti v ostravské katedrále KLIKNĚTE ZDE

  4. října 2018 – Přidali jsme fotografie z Dožínek v Loukách, nezapomeňte se podívat.